همایش عربی استاد فیلی ، استان فارس ، شیراز ، 93/3/6

/